Statut

PATRONATUL I.M.M. JUDEŢEAN MUREŞ/ CONSILIUL LOCAL IMM TÎRGU MUREŞ
Afiliat şi sub egida:
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA CNIPMMR
şi
FEDERAŢIA PATRONATELOR I.M.M. – REGIUNEA CENTRU

CNIPMMR Membru în:
EUROPEAN ASSOCIATION OF CRAFT, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES; WORLD ASSOCIATON OF SMS’s; EUROPEAN COUNCIL FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

PATRONAT REORGANIZAT cu respectarea dispoziţiilor Titlului III – „Organizaţiile patronale” din Legea nr. 62/ 2011 a dialogului social.

EXTRAS DIN STATUT

SCOP ŞI PRINCIPII
A. SCOP

Crearea prin decizia membrilor fondatori a unui sistem unitar la nivelul teritorial, în cadrul CNIPMMR, atât cu CLIMM-urile cât şi cu PIMM-urile din ţară.
Reprezentarea membrilor, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale. Reprezentarea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.) în teritoriu, PIMM alături şi împreună de CLIMM şi Fundaţia CPA IMM Mureş.
1. Reprezentarea membrilor, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.
2. Reprezentarea în teritoriu alături şi împreună cu celelalte organizaţii patronale teritoriale a organizaţiei de rang superior din punct de vedere teritorial.

B. PRINCIPII

1. Respectarea drepturilor omului conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă şi completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversităţii omului, a confidenţialităţii persoanei.
3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii conştient de faptul că sănătatea, siguranța socială, stabilitatea economică a societății cât şi securitate ecologică, conservarea biodiversităţii şi resurselor naturale sunt esențiale în definirea acesteia.
4. Respectarea integrităţii, diversităţii genetice şi ecologice resurselor al habitatelor naturale.
5. Conservarea şi utilizarea raţională a resureselor naturale ale planetei.
6. Promovarea valorilor autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică şi religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate etc.
7. Organizaţia are un Cod Deontologic propriu în concordanţă cu legea română şi cu principiile deontologice europene şi internaţionale.

OBIECTIVE GENERALE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE /
Obiectivele de Interes General şi Comunitar

A. OBIECTIVE GENERALE
1. Reprezentarea membrilor, întreprinzătorilor privaţi, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.
2. Promovarea şi creşteterea rolului societăţii civile organizate şi conştientizarea rolului său în societate.
3. Promovarea şi apărarea membrilor şi intereselor acestora în raporturile cu terţi.
4. Promovarea dezvoltării durabile şi competitivăţii membrilor cât şi promovarea intereselor acestora în România, Uniunea Europeană şi pe plan internaţional.

B. OBIECTIVE SPECIFICE
1. Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
2. Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative, autorităţilor locale, judeţene, regionale, naţionale, europene sau internaţionale, abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiintarea şi dezvoltarea agenţilor economici, asociaţiilor / fundaţiilor precum şi alte legi şi acte normative care privesc I.M.M.-urile, toate categoriile de intreprinzatori privaţi, organizaţii patronale şi profesionale, asociaţiile şi fundaţiile.
3. Promovarea relaţiilor de cooperare şi/sau economice în interesul membrilor;
4. Acordarea de asistenţă membrilor săi pentru dezvoltare durabilă;
5. Organizarea directă sau în parteneriat (sau participarea), în nume propriu sau în numele membrilor, a altor organizaţii sau instituţii, de seminarii, workshop-uri şi formări de specialitate, congrese, conferinţe, simpozioane de specialitate, tabere de studii, expozitii, manifestări de clasificare şi premiere a membrilor sau a altor categorii de persoane fizice sau juridice, manifestari tehnico-ştiintifice, seminarii, târguri şi alte asemenea activităţi, la nivel local, judeţean, regional, national, european sau international care pot prezenta interes pentru membrii săi;
6. Editarea de publicatii sub orice formă permisă de lege, care prezintă interes pentru membrii;
7. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica membrilor, elaborând şi finantând în acest scop studii, analize, sondaje de opinie, informări publice etc;
8. Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
9. Combate prin toate mijloacele legale tendinţele de monopol şi concurenţă neloială;
10. Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
11. Realizează servicii de informare, consultanţă, promovare, intermediere, conciliere şi asistenţă de specialitate (economică, managerială, financiară, tehnică, socială, juridică etc.), precum şi orice servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
12. Elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
13. Promovează principiile responsabilităţii sociale;
14. Acordă premii şi burse pentru întreprinzători, tineri sau copii;
15. Asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
16. Desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite, tripartite sau pluripartite de dialog sau parteneriat social;
17. La cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
18. Elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
19. Asigură consiliere pentru carieră şi consiliere profesională în condiţiile legii;
20. Elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;

MEMBRII PATRONATULUI
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

MEMBRII

8.1. Categoriile de membrii ale patronatului sunt: membrii fondatori; membrii asociaţi; membrii susţinători; membrii invitaţi; membrii de onoare.
8.2 În continuare, în prezentul Statut, prin sintagma „membrii patronatului” sau „membri” se desemnează toate categoriile de membrii în statut, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor specifice fiecărei categorii de membru.
8.3 Pot dobândi calitatea de membru fondator al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, întreprinzătorii care au constituit prin liberă voinţă prezentul patronat.
8.4 Pot dobândi calitatea de membru asociat al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, întreprinzătorii (persoanele juridice înmatriculate, persoanele fizice autorizate potrivit legii sau persoanele care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată) care aderă ulterior constituirii prezentului patronat, prin liberă voinţă, la scopurile şi la prevederile statutare ale acestuia.
8.5 Pot dobândi calitatea de membru invitat al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, persoanele fizice sau persoanele juridice (inclusiv universităţi, institute, centre de cercetare ştiinţifică, ONG-uri, etc.) care colaborează în mod deosebit cu organizaţia patronală la realizarea scopurilor şi obiectivelor acesteia.
8.6 Pot dobândi calitatea de membru susţinător al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, persoanele fizice sau persoanele juridice care au o contribuţie deosebită în domeniile de interes ale organizaţiei patronale sau care, prin activitatea lor, sprijină realizarea scopurilor acesteia, cu contribuţii importante din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea obiectivelor sale.
8.7 Pot dobândi calitatea de membru de onoare al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut,
– persoanele care au exercitat funcţii de conducere în cadrul organizaţiei patronale sau
– personalităţi ale vieţii publice, ale mediului academic sau mediului de afaceri, care prin activitatea lor sprijină realizarea scopului şi obiectivelor organizaţiei patronale.
8.8 Pot dobândi calitatea de membru fondator de onoare/ onorific al patronatului, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, persoane care au calitatea de membru şi prin acest titlu aduc servicii activităţii, imaginii şi bunei funcţionări a patronatului. Această calitate se domândeşte la propunerea preşedintelui cu aprobarea adunorii generale a membrilor fondatori prin majoritate simplă.
8.9 Membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii de onoare au drept de vot în cadrul organismelor de conducere ale patronatului, în condiţiile stabilite de prezentul statut.
8.10 Membrii susţinători şi membrii invitaţi nu au drept de vot în cadrul organismelor de conducere ale patronatului, putând participa ca invitaţi la acestea, în condiţiile stabilite de prezentul statut, de regulamentele interne sau de deciziile organismelor de conducere ale patronatului.
8.11 Membrii patronatului îşi păstrează independenţa juridică, managerială, financiară, de acţiune, în concordanţă cu scopul, obiectivele şi strategiile patronatului, cu obligaţia de colaborare, pentru evitarea actelor contradictorii care ar dăuna imaginii unitare a organizaţiei patronale.
8.12 În toate situaţiile, poziţiile divergente ale membrilor patronatului, vor fi conciliate sau supuse hotărârilor Consiliului Director, astfel încât să rezulte o atitudine unitară, care să beneficieze de sprijinul majorităţii membrilor organizaţiei patronale.
8.13 Contribuţiile membrilor organizaţiei patronale la realizarea scopurilor şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul acţiunilor, programelor si proiectelor iniţiate si derulate de patronat.
8.14 Persoanele juridice care aderă la patronat îşi desemnează reprezentantul, persoană fizică care să le reprezinte, potrivit normelor, regulamentelor şi intereselor proprii.
8.15 Apartenenţa politică a persoanelor ce reprezintă persoanele juridice membre ale patronatului este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opţiuni politice să se manifeste în orice fel în cadru activităţilor organizaţiei patronale.
8.16 Calitatea de membru asociat se aprobă de către Preşedintele organizaţiei patronale, prin aprobarea formularului de înscriere la patronat depusă de către întreprinzător.
8.17 Calitatea de membru invitat, de membru susţinător sau de membru de onoare se acordă la propunerea Preşedintelui patronatului, de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.
8.18 Calitatea de membrii ai patronatului se completeză cu următoarele prevederi:
a. Pot fi membrii ai organizaţiei patronale orice întreprinzători sau agenţi economici indiferent de forma de organizare, în condiţiile prezentului Statut şi în condiţiile legii.
b. În mod preponderent organizaţia este axată pe atragerea şi reprezentarea membrilor din categoria IMM.
c. Pot fi membrii susţinători orice întreprinzători sau agenţi economici indiferent de forma de organizare, cotizanţi sau necontizanţi, cu sau fără drept de vot în adunarea generală. Scutirea de cotizaţie sau acordarea dreptului la vot pentru membrii susţinători este decisă de către Consiliul Director.
d. Fiecare membru al organizaţiei patronale,. îşi desemnează reprezentantul, persoana fizică care să o reprezinte în patronat.
e. Calitatea de membru se obţine prin înscrierea întreprinzătorului sau agentului economic in patronat care se realizeaza prin completarea, semnarea, ştampilarea şi depunerea formularului de înscriere la sediul patronatului. Calitatea de membru se obţine după după înregistrarea şi avizarea formularului de către preşedinte sau de către împuternicitul acestuia.
f. Calitatea de membru în patronat poate fi refuzată de către preşedinte la propunerea unia dintre membrii Consiliului Director sau a membrilor fondatori, nemotivat.
g. Pot fi membrii sau membrii susţinători ai patronatului întreprinzători sau agenţi economici indiferent de forma de organizare, cotizanţi sau necontizanţi, indiferent de localitatea în care îşi desfăşoară activitatea chiar şi din afara ţării. Preponderent patronatul vizează membrii din teritoriul său.
g. Consiliul Director poate decide acordarea automată a dreptului de membru al patronatului, oricărui membru al altei organizaţii din acelaşi grup patronal, cu sau fără scutire de plată a cotizaţiei şi/sau taxei de înscriere.
h. Consiliul Director poate decide scutirea de plată a cotizaţiei şi/sau taxei de înscriere pentru un membru în funcţie de aportul acestuia la activitatea la organizaţie sau în funcţie de alte interese ale organizaţiei. De asemenea Consiliul Director poate semna un acord cu alt patronat din acelaşi grup patronal, prin care să se reglementeze acordarea dreptului de a li se acorda membrilor unei organizaţii calitatea de membru în cealaltă organizaţie cu sau fără scutirea de plată a cotizaţiei şi/sau taxei de înscriere. Calitatea acordată poate fi de membru susţinător, membru onorific cu sau fără drept de vot.
i. Calitatea de membru fondator onorific poate fi acordată unor persoane cu merite de către Adunarea Generală a membrilor fondatori. Adunarea Generală a membrilor fondatori poate retrage calitatea de membru fondator onorific.
j. Membrii patronatului din prezentul Statut au calitatea de membrii fondatori de drept.
k. Apartenenţa politică a persoanelor ce reprezintă membrii patronatului este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opţiuni politice să se manifeste în orice fel în cadrul patronatului.
l. Pot fi membrii sustinatori ai patronatului, orice persoane fizice sau juridice, care optează liber pentru aceasta formă de membru cu respectarea statutului.

DREPTURI

Membrii patronatului au urmatoarele drepturi:
a. Să beneficieze în conditii avantajoase de asistenţă pentru dezvoltarea activităţii proprii în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.
b. Să primească informaţiile de care dispune patronatul, referitoare la aspecte comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice precum şi altele.
1. Să fie aparat împotriva concurenţei neloiale, împotriva abuzurilor administrative, sindicale ş.a.m.d. în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.
2. Să primească publicaţiile editate de organizaţie contra cost, în condiţii avantajoase sau gratuit, dupa caz.
3. Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
4. Să beneficieze, în mod gratuit sau cu plată, dupa caz, de serviciile oferite de patronat direct sau în colaborare cu terţi.
5. Să participe la expozitii, târguri şi orice alte manifestări organizate de patronat în ţară sau în strainatate, în limita posibilităţilor organizaţiei.
6. Să aleagă şi să fie ales în organismele de conducere ale patronatului în condiţiile prezentului Statut.
7. Să menţioneze calitatea de membru al patronatului, cu specificarea categoriei de membru, în antetul propriu.
8. Suplimentar, membrii fondatori şi membrii asociaţi au şi următoarele drepturi:
- să participe cu drept de vot la lucrările organismelor de conducere ale patronatului, să formuleze propuneri şi să să-şi exprime prin vot opţiunea pentru propunerile făcute de ceilalţi membri; să aleagă membrii organelor de conducere, reprezentare, administrare şi control.
9. Membrii de onoare au următoarele drepturi:
- să participe ca invitaţi la lucrările Consiliului Director al patronatului şi să formuleze propuneri;
- să participe cu drept de vot la lucrările Adunării Generale a patronatului şi să formuleze propuneri;
- să participe la activităţile şi manifestările organizate de patronat, în condiţiile stabilite de Consiliul Director.

OBLIGAŢII

Membrii patronatului au urmatoarele obligatii:
a. Să actioneze pentru îndeplinirea obiectivelor patronatului;
b. Să respecte Statutul patronatului şi hotărârile organismelor de conducere, să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia lunară;
c. Să respecte normele de etică profesională, organizaţională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membrii ai patronatului şi cu alti parteneri;
d. Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
e. Să depună eforturi pentru cresterea prestigiului patronatului şi al membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate;
f. Să participe la acţiunile organizate de către patronat.
g. Să acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al patronatului;
h. Să participe, să contribuie şi să promoveze activităţile realizate de patronat;
i. Să respecte dispoziţiile legale în vigoare, prevederile prezentului Statut, ale Regulamentelor interne şi hotărârile organelor de conducere ale patronatului, normele de etică profesională în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membri;
j. Să colaboreze cu ceilalţi membrii şi să aducă la cunoştinţa patronatului problemele cu care se confruntă, formulând propuneri de rezolvare a acestora;
k. Să plătească la timp cotizaţia de membru, în condiţiile stabilite de prezentul Statut şi de hotărârile Consiliului Director;
l. Să nu promoveze, prin intermediul patronatului, interesele partidelor politice;
m. Să militeze pentru creşterea prestigiului patronatului în ţară şi în străinătate;
n. Să informeze organele de conducere ale patronatului referitor la modificările intervenite cu privire la obiectul de activitate, CUI, număr salariaţi, capacitatea de exerciţiu, reprezentant legal şi orice alt fapt care ar putea avea efecte asupra incetării calităţii de membru al patronatului;
o. Să îndeplinească alte obligaţii stabilite de organele de conducere ale patronatului.
p. Neîndeplinirea obligaţiilor statutare poate atrage atenţionarea membrului respectiv şi poate avea ca efect suspendarea sau excluderea din patronat.

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Calitatea de membru al patronatului încetează:
a. Prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată, cu un preaviz de minimum 3 luni.
b. Prin excludere în urmatoarele situatii:
• în caz de neplată a cotizatiei timp de 6 luni;
• încălcări ale prevederilor statutare şi ale hotărârilor organismelor de conducere ale patronatului;
• ca urmare a unei condamnari, prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, pentru săvârsirea unor infracâiuni cu intenţie;
• prin săvărşirea unei abateri prevăzute de Statut sau ROF.
c. Excluderea se face de către Consiliul Director al patronatului prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestatie în termen de 10 zile de la comunicare.
d. Contestatia se solutionează de către Consiliul Director în termen de maximum 30 de zile cu drept de apel Adunarea Generală a membrilor fondatori şi membrilor fondatori onorifici în termen de 5 zile de la comunicare, dar membrul rămâne suspendat până la decizia Adunării Generale a membrilor fondatori şi membrilor fondatori onorifici.
e. Avand în vedere că, în conformitate cu Statutul, calitatea de membru o are persoană juridică, prin reprezentantul desemnat, se impune aplicarea abaterilor ce aparţin persoanei juridice membre şi cele ale reprezentantului desemnat, persoană juridică.
f. În ceea ce priveste persoanele alese în functii de conducere (Consiliul Director), deşi reprezintă în patronat persoane juridice, ele au fost alese ca persoane fizice, deci se impune ca în analiza abaterilor acestora şi sanctiunilor aplicate să se ţină seama de dubla lor calitate.